Tính hiệu quả của máy nghiền que và khối lượng lô của nó