trang bị cho người được sử dụng trong khai thác opal