quy trình xử lý cho quá trình rửa để thụ hưởng quặng sắt