đấu thầu khai thác cho các công ty vận tải đường bộ ở sa