thiết bị được sử dụng trong khai thác bề mặt phù sa