khoản vay của chính phủ cho nhà máy sản xuất que vàng