khai thác đá granit có hiệu quả tác động kinh tế Châu Phi