phương pháp khai thác được sử dụng cho liganga của vanadi tit