cập nhật các cơ sở khai thác chính tài chính ở châu Phi