tất cả các thiết bị được sử dụng trong quá trình molinda