kỹ thuật tách tuyển nổi được sử dụng trong khai thác