các hoạt động khai thác và khai thác đá trên các sườn dốc